Για την διαχείριση του έργου αναπτύχθηκαν τα παρακάτω έντυπα για την διαχείριση του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του International Council of Museums και προσαρμοζόμενα στις περιστάσεις.

Μ1: ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Σε αυτό το έντυπο καταγράφεται ο αριθμός των παραληφθέντων αντικειμένων και δίνεται μια σύντομη περιγραφή τους.

 

Μ2: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με αυτό το έντυπο συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. Επίσης δίνεται μια σύντομη περιγραφή του.

 

Μ3: ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Με αυτό το έντυπο επιστρέφονται τα αντικείμενα στον κάτοχο τους και βεβαιώνεται η καλή κατάσταση τους.

 

Μ4: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρησιμοποιείται στις συναντήσεις της ομάδας έργου και καταγράφονται τα θέματα προς συζήτηση καθώς και οι ληφθήσες αποφάσεις.

 

Μ5: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αντικειμένων, έτσι ώστε σε επόμενο στάδιο να γίνει συστηματική καταγραφή τους.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.